top of page
B.G.M.B.3.jpg

אור לציונות

מחווה לראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון

בציון יובל לפטירת דוד בן גוריון, ובתוך המצב שנכפה על העם הציוני, יצרה אמנית התאורה חן תעוז את הפסל "אור לציונות" עם פורטרט של דוד בן גוריון, מנהיג שאנו נושאים עינינו אליו עד היום.

הפסל מעוצב בסגנון עכשווי לפי קונטור מדינת ישראל ועל גביו פורטרט של דוד בן גוריון ולצידו מילות התקווה. הפסל הוא גם מנורה עם קנים להדלקת נרות חג החנוכה שחל בחודש פטירתו של המנהיג.

הסמלים הציוניים המשולבים בפסל מעוררים רגשות בכל יהודי, ציוני ואוהב ישראל. יצירת הפסל והצבתו בעת זו חשובה ביותר לחיזוק הציונות והעלאת המורל בעם ישראל. בנוסף, הפסל מזכיר ומסמל את הביטוי "אור לגויים" שמבטא את ייעודי האוניברסלי של עם ישראל כמורה דרך רוחנית ומוסרית לעולם כולו. בתקופה זו שהינה קשה במיוחד עבור כל העם היהודי, הפסל מזכיר את ערכיו ההיסטוריים של העם ואת המנהיג הראשון של המדינה ודברי חוכמתו העוצמתיים:

“עשיה שיש בה ממש היא עשייה חיובית, לא מניעת הרע של אחרים, אלא עשיית הטוב בעצמך, במלוא יכולתך היוצרת. […] אם אלפי בחורים צעירים יקומו ויעשו זאת – יחניקו ממילא כל שחיתות וריקנות. האור מגרש מאליו החושך.” (דוד בן גוריון, מתוך: מכתב לעמוס עוז , 28.03.1954 ציטוט מאתר המכון למורשת בן גוריון).

הדלקת הנרות בפסל היא מטאפורה להמשך הפצת האור הציוני, מורשתו של ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, שהכריז על עצמאותה של מדינת ישראל וחתם על מגילת העצמאות ביום שישיה' באייר ה' תש"ח14 במאי 1948 .   

BenGurion_By_ChenTaoz2024.jpg
BG5.jpg

חנוכיית אור לציונות

BG1.jpg
B.G.M.B.3.jpg

Light for Zionism Menorah

bottom of page